Внатрешно крварење: Како го лекуваме?

Лицето со хемофилија може да крвари без надворешна рана и без да се гледа течење на крв. Ова е случај на внатрешно крварење, т.е. крварење во зглобовите, мускулите или внатрешните органи.
Добро е да се запамети дека не мора да претходи пад или друга повреда, што ќе предизвика внатрешно крварење. Крвавењата без очигледна причина (спонтани крварења) се јавуваат почесто кај лица со тешка хемофилија, токму затоа што тие имаат многу ниско ниво или целосен недостаток на фактор на коагулација.
Τα άτομα με αιμορροφιλία εκδηλώνουν αιμορραγικά επεισόδια αυξημένης συχνότητας και διάρκειας συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Внатрешното крварење создава „траги“ што можеме лесно да научиме да ги препознаеме. И самите лица со хемофилија и членовите на нивните семејства или блиските членови на нивните семејства треба да бидат свесни за знаците на внатрешно крварење за да можат веднаш и ефикасно да се справат со тоа.
Референци:

1.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Достапно на: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [пристапено: октомври 2019 г.].

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: