Корисни линкови

Greek Haemophilia Society
www.hemophiliasociety.gr
European Haemophilia Consortium (EHC)
www.ehc.eu
World Federation of Hemophilia (WFH)
www.wfh.org
Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: