Внатрешно крварење

Во случај на внатрешно крварење, продолженото крварење ќе создаде хематом во ткивото околу крвниот сад. Овој хематом може да стане извор на воспаление и со тоа да предизвика долготрајно оштетување на ткивата…

Знаци на внатрешно крварење

Во случај на внатрешно крварење, продолженото истекување на крв создава хематом во ткивото околу крвниот сад. Хематомот може да биде причина за воспаление кое може да предизвика долгорочно оштетување на ткивото...

Упатства за справување

Епизодите на крварење треба да бидат лекувани што е можно поскоро од три главни причини:

• Колку поскоро се даде соодветен третман, толку истиот е поефикасен.

• Се избегнуваат долготрајни оштетувања на зглобовите и мускулите…

Вежби за физиотерапија

Физиотерапијата помага во побрзо закрепнување на оштетувањата на мускул или зглоб како резултат на епизода на крварење…
Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: