Совети како може личност со хемофилија да остане здрава

Што може да се направи за да се остане здрав?
Референци:

1.Hemophilia in pictures Educator’s Guide. WFH 2008.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1318.pdf.
2.WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012.
Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf [Accessed 24 October 2019].
3.Lorig, K., et al. Patient Education: A Practical Approach. 3rd edition. Sage Publications, 2001.

Под покровителство: Иницијатор:
Овие информации се наменети да обезбедат општи информации и подигнување на јавната свест и во никој случај не можат да го заменат советот на лекар или друг соодветен здравствен работник.
Share This: